Parter och ansvar

Göteborgs Motorhistoriska Klubb, organisationsnummer 855101-2944, adress Box 106, 401 21 Göteborg (nedan kallad GMHK) behandlar personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). GMHK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

 

Ändamål för behandling

För att GMHK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. GMHK finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service GMHK tillhandahåller. Det handlar exempelvis om medlemskap, klubbarrangemang, ekonomiska transaktioner och statistik.

GMHK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen • Hantering av arrangemang • Hantering av MHRF-försäkringen • Ansökan och hantering av eventuella bidrag • Statistik och uppföljning • Kontakt med föreningen • Besök på vår webbplats • Hantering av klubbtidningen Ventilen och andra utskick • Hantering av betalningar • Publicering av material på vår webbplats och sociala medier • Publicering av material i vår klubbtidning Ventilen

 

Personuppgifter som behandlas

När du blir medlem registrerar vi följande uppgifter: namn adress- och fordonsuppgifter vanligen från ett formulär på föreningens hemsida.

För medlemmar sparar vi följande personuppgifter: medlemsnummer. namn, telefonnummer, epostadress, postadress, information om fordon, försäkringsinnehav hos MHRF. Dessutom inträdesdatum och för året gällande betalning.

För administration av deltagande i vissa av våra arrangemang: namn, epostadress, telefonnummer, bil eller annat fordon (i förekommande fall), särskilda önskemål (i förekommande fall t.ex. då mat serveras vid arrangemang), köp- och betalhistorik (i förekommande fall då anmälningsavgift behöver betalas), annat specifikt beroende på evenemangets art eller krav, vanligen endast då ett begränsat antal platser finns tillgängliga.

Vi förbehåller oss rätten att publicera medlemsnamn, deltagaruppgift, tävlingsresultat och liknande uppgift och bild på vår webbplats och i vår klubbtidning Ventilen.

 

Vilka vi delar personuppgifter med

GMHK kan behöva dela personuppgifter med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t ex leverantör av it-tjänster såsom webbhotell, tryckerier, lagring/säkerhetskopior, statistikinsamling av besök på vår webbplats, betaltjänster, till tredje part om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning, med MHRF i samband med medlems innehav av MHRF-försäkring.

Vid deltagande i våra arrangemang kan ditt namn och i förekommande fall fordon komma att publiceras, liksom tävlingsresultat från våra arrangemang, bl a namn, fordon, och resultat publiceras på vår hemsida och i vår klubbtidning.

Om GMHK måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

 

Laglig grund för behandling

GMHK har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskapAvtal
Hantering av arrangemangAvtal
Hantering av försäkringarAvtal
Ansökan och hantering av bidragAvtal och rättslig förpliktelse
Statistik och uppföljningIntresseavvägning
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök och konto på vår webbplatsIntresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)
Hantering av nyhetsbrev och andra utskickIntresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)
Hantering av betalningarAvtal och rättslig förpliktelse
Publicering av material på vår webbplats och sociala medierAvtal, intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)
Publicering av material i vår klubbtidningAvtal, intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

GMHK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår, kommer uppgifterna att raderas, om detta ej förhindras av avtal eller rättslig förpliktelse.

För medlemskap kommer vi att bevara dina personuppgifter i upp till sex år efter avslutat medlemskap i enlighet med bokföringslagen, om det inte finns särskilda skäl att spara informationen en längre tid i samband med t ex en rättslig förpliktelse.

Uppgift om den som sökt men ej fullföljt ansökan om medlemskap raderas så snart det kan antas att ansökan inte kommer att fullföljas och senast inom 1 år.

 

Kakor (cookies)

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö och ge dig en bättre upplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom när det gäller inloggade användare på webbplatsen.Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

 

Dina rättigheter

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende GMHK:s behandling av dina personuppgifter. GMHK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får GMHK ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. 
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket. 
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas. 
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en   intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. 
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt. 
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta oss via epostadressen info@gmhk.org för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Viktiga förändringar i vår personuppgiftspolicy kommer vi att meddela via denna webbplats och via epost (om möjligt). Aktuell version av denna policy hittar du här på vår webbplats.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-24.